Tractament i emissions

Any 2018

  Límit Control Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre  Promig
EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES                              
Cabal de fums (Nm3/h)   Continu  45.019 46.409  46.668  45.259                   34.535,315
Diòxid de sofre (mg/Nm3) 50 Continu  16,13  14,31  16,20  17,84                 16,12 
Monòxid de carboni (mg/Nm3) 50 Continu  6  6,8  9,7  11,3                 8,45 
Carboni orgànic total (mg/Nm3) 10 Continu  0,06  0,06  0,2  0,11                 0,11 
Òxids de nitrògen (mg/Nm3) 200 Continu  181,06  183,69  175.65  174.02                 178,61 
Àcid clorhídric (mg/Nm3) 10 Continu  6,09  6,47 5,85  4,66                  5,77 
Partícules (mg/Nm3) 10 Continu  0,14 0,51  0,02  0,05                  0,18 
O2 (%) - Continu  11,62 11,8  11,92  11,8                  11,79 
CO2 (%) - Continu  8,26 8,03  8,09  8,19                  8,14 
Aigua (%) - Continu  13,66 13,32  13,62  13,35                  13,49 
Àcid fluorhídric (mg/Nm3) 1 2/any                          
Cadmi + Tal·li (mg/Nm3) 0,05 2/any                          
Mercuri (mg/Nm3) 0,05 2/any                          
Altres metalls pesants (mg/Nm3) 0,5 2/any                          
Dioxines i furans (ng/Nm3) 0,1 2/any                          
                               
TONATGES INCINERATS                             Total
Residus sòlids urbans (T)  -  -  3.683,79  2.962,9  3.465,69  3.350,79                  13.463,17
Residus Assimilables a Urbans (T)  -  -  671,24  553,08  613,40  654,96                 2.492,68 
Fangs secs (T)  -  -  100,04  102,56  85,66  111,00                 399,26 
Fangs humits (T)  -  -  183,40  160,22  187,86  201,06                 732,54 
Residus sanitaris (T)  -  -  4,74  5,02  4,9  4,98                 19,64 
Residus carnis (T)  -  -  48,36  45,12  51,41  45,12                 190,01 
Efluents incinerats (T)  -  -  16,00  11,00  35,00  23,00                 85,00 
                               
                               
TOTAL (T)                              
                               
TONATGES EVACUATS Destí Destí                         Total
Escòries (T) TVF    1.038,7  371,96  939,72  752,4                 3.102,78 
Cendres (T) Occitanis Atlas  115,58  125,46  138,26  136,34                 515,64 
Ferralla d'incineracio (T) Home del sac  83,16  71,5  77,00  72,18                 303,84 
Residus carnis (T) Grefacsa    -  -  -  -                  -
Fangs humits exportats (T) Burés    -  -  18,48  57,9                  76,38
Residus sanitaris exportats CESPA    -  -  -  -                  -
                               
ELECTRICITAT VENUDA (MWh)      1.974,98  1.602,02  1.840,35  1.871,3                  7.288,65