Tractament i emissions

Dades provisionals 

  Límit Control Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre  
EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES                              
Cabal de fums (Nm3/h)   Continu 37.025  35.942 34.027  33.091   33.650 35.434  40.416  41.266  33.117         
Diòxid de sofre (mg/Nm3) 50 Continu 13,67  18,97  15,28  17,13  20,28 21,00  27,9 25,92  28,58         
Monòxid de carboni (mg/Nm3) 50 Continu 4  2,9  2,5  3,3  3,6 5,5  6,5  8,9  7,1         
Carboni orgànic total (mg/Nm3) 10 Continu 0,09  0,89  0,08  0,06  0,09 0,37  0,24  0,25  0,14         
Òxids de nitrògen (mg/Nm3) 200 Continu 144,98  142,15  136 132,04   120,57  133,89  151,57  165,62  135,26        
Àcid clorhídric (mg/Nm3) 10 Continu 3,68  4,92  3,53  4,28  4,53 5,07  5,98  6,4  5,78         
Partícules (mg/Nm3) 10 Continu 0,04  0,01 0,01  0,00   0,03 0,03  0,01  0,01  0,00         
O2 (%) - Continu 11,88  11,75 11,44  11,4   11,42 11,42  11,47  11,11  11,39         
CO2 (%) - Continu 7,99  8,12 8,46   8,47  8,47 8,35  8,27  8,59  8,40         
Aigua (%) - Continu 12,74  13,37 13,8  13,36   13,71 13,70  13,18  13,71  13,10         
Àcid fluorhídric (mg/Nm3) 1 2/any  -  -  -  -  0,019  -  -  -  -        
Cadmi + Tal·li (mg/Nm3) 0,05 2/any  - 0,000021         
Mercuri (mg/Nm3) 0,05 2/any  - 0,0021         
Altres metalls pesants (mg/Nm3) 0,5 2/any  - 0,015         
Dioxines i furans (ng/Nm3) 0,1 2/any  - 0,00154         
                               
TONATGES INCINERATS                             Total
Residus sòlids urbans (T)      2.933,56  2.557,54 2.785,79   2.613,73  2.447,78  1.712,27 3.130,27  3.385,68  294,49        21.861,11
Residus Assimilables a Urbans (T)      491,18  492,4  598,68  530,28  536,67 341,88  620,84  610,94  120,30        4.343,17
Fangs secs (T)      95,66  107,66  108,32  93,76  90,28 68,98  86,74  110,14  23,00        784,54
Fangs humits (T)      117,2  105,56  140,18  113,44  121,34 82,44  153,70  184,14  21,08        1.039,08
Residus sanitaris (T)      4,98  4,26  4,30  3,64  4,30 4,26  3,76  3,92  0,54         33,96
Residus carnis (T)      50,38  48,52  52,95  44,15  43,18  31,72 46,22  46,02  10,66         373,8
Efluents incinerats (T)      11  17  15  16  42  41  50  11  1        204,00
                               
                               
TOTAL (T)     3.703,96  3.332,94  3.705,22  3.415,00  3.285,55  2.282,55  4.091,53  4.351,84  471,07       28.639,66 
                               
TONATGES EVACUATS Destí Destí                         Total
Escòries (T) TVF    806,9  91,88  653,86  843,28  472,14  -  656,50  846,06  -        4.370,62
Cendres (T) Occitanis Atlas  104,6  104,6  108,46  85,64  88,78 88,24  115,58  114,42  22,80         833,12
Ferralla d'incineracio (T) Home del sac  57,12  52,5  51,3  41,98  45,22 36,40  60,24  63,14  7,86         415,76
Residus carnis (T) Grefacsa    -  -  -  -  - 27,36         27,36
Fangs humits exportats (T) Burés    67,22  109,78  155,96  114,64  142,38 267,50  40,36  409,78         1.307,62
Residus sanitaris exportats CESPA    -  -  -  -  -        -
                               
ELECTRICITAT VENUDA (MWh)      1.398,87  1.266,64 1.427,17   1.392,26  1.295,94  851,96  1.716,26  1.887,72  101,94        11.338,76