Tractament i emissions

Any 2018

  Límit Control Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre  Promig
EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES                              
Cabal de fums (Nm3/h)   Continu  45.019 46.409  46.668  45.259   46.423  42.525  42.771  46.494  46.359  46.416      45.434,3
Diòxid de sofre (mg/Nm3) 50 Continu  16,13  14,31  16,20  17,84  31,44  36,34   36,09  33,17   34,55   40,8      27,69
Monòxid de carboni (mg/Nm3) 50 Continu  6  6,8  9,7  11,3  20,2  9,0  11,9  15  11,66  6,3     10,78
Carboni orgànic total (mg/Nm3) 10 Continu  0,06  0,06  0,2  0,11  0,37   0,35  0,37  0,42  0,33  0,32      0,26
Òxids de nitrògen (mg/Nm3) 200 Continu  181,06  183,69  175.65  174.02 181,89   178,14   178,16  187,01  188,46  181,99      181,01 
Àcid clorhídric (mg/Nm3) 10 Continu  6,09  6,47 5,85  4,66  3,91   3,79  4,84  4,95  4,65  3,00      4,82
Partícules (mg/Nm3) 10 Continu  0,14 0,51  0,02  0,05  0,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0,13      0,09
O2 (%) - Continu  11,62 11,8  11,92  11,8  12,14   11,7  11,73  11,57  11,52  11,57     11,74
CO2 (%) - Continu  8,26 8,03  8,09  8,19   7,97   8,37  8,33  8,39  8,3  8,31     8,22
Aigua (%) - Continu  13,66 13,32  13,62  13,35   12,08   12,7  12,7  12,84  12,89   10,98      12,83
Àcid fluorhídric (mg/Nm3) 1 2/any          0,00                 0,00
Cadmi + Tal·li (mg/Nm3) 0,05 2/any          0,00013               0,00013 
Mercuri (mg/Nm3) 0,05 2/any          0,0003               0,0003 
Altres metalls pesants (mg/Nm3) 0,5 2/any          0,045               0,045 
Dioxines i furans (ng/Nm3) 0,1 2/any          0,00001               0,00001 
                               
TONATGES INCINERATS                             Total
Residus sòlids urbans (T)  -  -  3.683,79  2.962,9  3.465,69  3.350,79  3.083,8  3.184,45  3.261,24  3.622,5  741,61        27.356,77
Residus Assimilables a Urbans (T)  -  -  671,24  553,08  613,40  654,96  639,4  669,2  672,58  704,72  140,3        5.318,88 
Fangs secs (T)  -  -  100,04  102,56  85,66  111,00  117,7  115,62  90,24  117,38  18        858,2
Fangs humits (T)  -  -  183,40  160,22  187,86  241,86

 279

 246,54  275,98  299,38  23,88        1.898,12 
Residus sanitaris (T)  -  -  4,74  5,02  4,9  4,98  4,24  4,38  4,26  4,06  0,7        37,28 
Residus carnis (T)  -  -  48,36  45,12  51,41  45,12  47,74  44,12  45,16  42,92  13,74        383,69
Efluents incinerats (T)  -  -  16,00  11,00  35,00  23,00  150  150  196  197  52        830,0
                               
                               
TOTAL (T)                              
                               
TONATGES EVACUATS Destí Destí                         Total
Escòries (T) TVF    1.038,7  371,96  939,72  752,4  770,7  652,78   820,24  582,66         5.929,16 
Cendres (T) Occitanis Atlas  115,58  125,46  138,26  136,34  134,06  153,44  166,0  150,48  23,66       1.143,28 
Ferralla d'incineracio (T) Home del sac  83,16  71,5  77,00  72,18  66,66  65,38  67,44  79,02  24,96       607,3 
Residus carnis (T) Grefacsa    -  -  -  -  -  -  -  -  25,44        25,44
Fangs humits exportats (T) Burés    -  -  18,48  57,9  60,7  -  -  -  426,16        563,24
Residus sanitaris exportats CESPA    -  -  -  -  -  -  -  -  -        -
                               
ELECTRICITAT VENUDA (MWh)      1.974,98  1.602,02  1.840,35  1.893,58  1.715,28  1.749,66  1.817,69   2.077,74          14.671,3