Pla de vigilància

Resum
 
Segons l'article 30 del Reglament relatiu als centres de tractament tèrmic de residus de l'any 2006, es requereix un pla de vigilància als voltants de la instal·lació, almenys per a les dioxines, els furans i els metalls. Aquest Pla ha de determinar principalment la concentració d'aquests contaminants en el medi ambient, abans de la posada en marxa de la instal·lació (campanya anomenada ESTAT 0) i cada any després de la recepció tècnica de la planta (ESTAT 1,2,..n), a fi de detectar un possible impacte ambiental del Centre. El Pla de vigilància es compon d'una sèrie de punts on s'efectuen diverses mesures al llarg de l'any. Aquestes mesures es duen a terme a l'aire, que correspon a una primera etapa de dispersió dels compostos emesos per la xemeneia de la instal·lació, però també al sòl, els vegetals i l'aigua, compartiments on s'hi poden dipositar.
 
Seguiments ambientals