Funcions CIV

Les funcions de la Comissió d’Informació i Vigilància del Centre de Tractament Tèrmic de Residus consisteixen bàsicament en:

 

 

a) Rebre informació periòdica sobre la quantitat i la qualitat dels residus tractats o abocats i sobre qualsevol incidència en el funcionament normal del Centre de Tractament Tèrmic de Residus,

 

b) Rebre informació periòdica dels plans de control i vigilància i proposar l’adopció de les mesures correctores i de vigilància que es considerin necessàries,

 

c) Promoure la informació als ciutadans en relació amb els impactes sobre la salut pública i el medi ambient d’aquesta instal·lació.