Funcionament de la Comissió d'Informació i Vigilància

 

Reunions ordinàries

1. La Comissió d’Informació i de Vigilància del Centre de Tractament Tèrmic de Residus es reuneix de forma ordinària i plenària almenys dues vegades l’any i obligatòriament durant la segona quinzena dels mesos de maig i de novembre. La Comissió pot decidir d’augmentar la freqüència de sessions si ho considera necessari.
2. Les reunions les convoca i les dirigeix el/la president/a, com a mínim trenta dies naturals abans de cada sessió. La convocatòria ha de fixar, com a mínim, el dia, l’hora, el lloc i l’ordre del dia.
3. Els acords de la Comissió d’Informació i Vigilància del Centre de Tractament Tèrmic de Residus han de ser presos per la majoria simple dels membres. Cada membre té dret de vot i una veu.
4. El servei administratiu aixeca acta de les reunions, la qual s’aprova i se signa durant la reunió posterior.
5. En cas d’impediment els membres es poden fer representar per un membre suplent, que s’ha d’haver nomenat.
6. En cas de necessitat els membres de la Comissió es poden fer acompanyar pels tècnics del seu servei.
7. La Comissió d’Informació i de Vigilància es reuneix en un local facilitat pel Centre de Tractament Tèrmic de Residus, sol·licitat pel/per la president/a de la Comissió, quaranta dies naturals abans de la sessió, precisant el dia, les hores previstes, el nombre d’assistents i els materials audiovisuals desitjats.
8. Tots els membres de la Comissió han de disposar de tota la informació sobre el funcionament del Centre de Tractament Tèrmic de Residus i sobre els plans de control i vigilància, així com tota la informació sol·licitada i un document comprensible per tothom de síntesi de la totalitat de la informació, com a mínim quinze dies naturals abans de la sessió.

 

Reunions extraordinàries

1. El/la president/a o un mínim de cinc membres de la Comissió poden convocar una reunió extraordinària, per motius urgents i raonats.
2. La convocatòria de les reunions extraordinàries es fa com a mínim cinc dies hàbils abans de la data de la reunió. La convocatòria ha d’especificar la data, l’hora, el lloc de la reunió i la raó de la convocatòria extraordinària.
3. El quòrum de constitució de la Comissió pel que fa a les reunions extraordinàries es fixa en la meitat dels representants més un. Les decisions s’aproven per majoria simple.

 

Visites

1.La Comissió visitarà durant el mes de novembre les instal·lacions del Centre de Tractament Tèrmic de Residus a fi de verificar l’estat de les instal·lacions, la informació tramesa per l’empresa concessionària, les mesures correctores i de control, així com tot el que es cregui necessari.
2. Igualment, la Comissió pot decidir de visitar i/o de fer visitar, per una o diverses empreses especialitzades i competents en la matèria, les instal·lacions del Centre de Tractament Tèrmic de Residus de manera permanent o esporàdica a fi de verificar l’estat de les instal·lacions, la informació tramesa per l’empresa concessionària, les mesures correctores i de control, així com tot el que cregui necessari.

 

Obligacions de la Comissió

1. La Comissió d’Informació i Vigilància del Centre de Tractament Tèrmic de Residus ha d’analitzar tota la informació relativa al funcionament del Centre de Tractament de Residus, independentment del seu origen, sempre que presenti una garantia científica.
2. La Comissió ha de dur a terme l’anàlisi de tota la informació relativa a les emissions generades, a la contaminació del sòl i de les aigües, a l’afectació de la qualitat de l’aire, així com el següent:
a) Elaborar recomanacions sobre la informació que cal posar a disposició del públic i de la mateixa Comissió, i sobre el possible tractament de la dita informació.
b) Posar a disposició del públic, mitjançant la pàgina web, tota la informació considerada com a necessària i particularment un butlletí semestral resumint l’anàlisi de la situació i destacant els punts més importants i essencials de cada reunió de la Comissió, així com un informe anyal,
c) Elaborar un informe anyal, que presenta en detall tota la informació disponible recollida per la Comissió, tota la informació facilitada als ciutadans i totes les tasques significatives dutes a terme,
d) Elaborar per aprovació del Consell General d’un informe de gestió del pressupost, i d’un informe de previsió pressupostària per l’exercici següent,
e) Respondre a demandes i preguntes del públic relatives al seguiment i al control de les activitats del Centre de Tractament de Residus i del seu funcionament general,
f) Elaborar recomanacions a l’empresa concessionària del Centre de Tractament Tèrmic de Residus,
g) Proposar l’adopció de les mesures correctores i de vigilància que es considerin necessàries a l’empresa concessionària del Centre de Tractament Tèrmic de Residus i al Departament de Medi Ambient del Govern d'Andorra.

 

Obligacions d’informació del Centre de Tractament Tèrmic

1. El Centre de Tractament de Residus ha de facilitar tota la informació de funcionament desitjada per la Comissió d’Informació i Vigilància, de les incidències i/o anomalies de funcionament de la instal·lació, així com de les mesures preses per corregir i evitar-les de nou.
2. El/la president/a del Centre de Tractament Tèrmic de Residus ha de transmetre un informe anual d’explotació tal com defineix l’article 43 de la Llei 25/2004, de residus, amb la documentació mínima següent:
a) La quantitat i la qualitat de les emissions a l’atmosfera i a l’aigua, comparada amb els límits establerts en l’autorització,
b) El nombre de dies de funcionament del Centre,
c) El nombre de dies de funcionament anormal, especialment els que puguin tenir un impacte sobre la qualitat de les emissions,
d) Les mesures correctores que eventualment s’hagin dut a terme.
3. El Centre de Tractament de Residus ha de lliurar abans de cada sessió ordinària i extraordinària de la Comissió, un dossier amb l’últim informe anual d’explotació i les dades actualitzades dels últims sis mesos.
4. En cas de necessitat d’informació addicional sobre el funcionament de la instal·lació, és el/la president/a de la Comissió qui ho sol·licita al/a la president/a del Centre de Tractament de Residus, per escrit, com a molt tard quinze dies abans de la sessió.

Informació als ciutadans

1. La Comissió d’Informació i Vigilància del Centre de Tractament Tèrmic de Residus és responsable de la promoció de la informació als ciutadans en relació amb la instal·lació.
2. A fi d’informar de forma ràpida i àgil, la Comissió ha de disposar d’una pàgina web exclusiva, en un termini màxim de sis mesos després de l’entrada en vigor del decret de creació de la Comissió. El contingut de la pàgina web ha de ser actualitzat, com a molt tard un mes després de cada reunió.
3. La comunicació entre els ciutadans i la Comissió s’ha de poder fer per correu electrònic i des de la pàgina web.
4. La pàgina web de la Comissió d’Informació i Vigilància del Centre de Tractament de Residus ha de contenir tota la informació relativa a les emissions generades, a la contaminació del sòl i de les aigües, a l’afectació de la qualitat de l’aire, i també el següent:
a) Un document de presentació de les instal·lacions amb la descripció de les diverses categories de residus tractats i amb possibilitat de tractament segons el disseny de la instal·lació,
b) Un document de presentació de la maquinària i de la tecnologia utilitzada,
c) L’estudi d’impacte ambiental amb les possibles actualitzacions (entès com l’anàlisi de l’estat inicial de les instal·lacions i del seu medi ambient, una anàlisi dels efectes directes i indirectes, temporals o permanents de la instal·lació sobre el medi ambient, el veïnatge, l’agricultura, la salut, la seguretat, la protecció dels béns i el patrimoni; les mesures correctores plantejades per suprimir, limitar, eliminar, i compensar els inconvenients de la instal·lació, així com l’estimació de les despeses corresponents),
d) La naturalesa, la quantitat i l’origen dels residus tractats durant els últims sis mesos i el que hi ha previst per a l’any següent, així com en cas de canvis en el funcionament de les instal·lacions, les evolucions previstes i les conseqüències d’aquests canvis,
e) La quantitat i la composició dels gasos i de les matèries emeses a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl, el que hi ha previst per a l’any següent, així com en cas de canvis en el funcionament de les instal·lacions, les evolucions previstes i les conseqüències d’aquests canvis,
f) Un document descriptiu de les incidències i/o anomalies de funcionament de la instal·lació, així com de les mesures preses per corregir i evitar-les de nou,
g) Un document de recapitulació dels controls i les inspeccions, els interns i els externs, realitzats amb freqüència i dels resultats xifrats obtinguts i esperats, així com la comparació d’aquests resultats amb les normes de referència vigents relatives al Centre de Tractament de Residus,
h) Els projectes d’ampliació, de renovació o de modificació dels mètodes de tractament dels residus o de funcionament de la instal·lació,
i) Els estudis de riscos amb les possibles actualitzacions (entès com l’estudi que reflecteix els riscos que pot presentar la instal·lació en cas d’accident, intern o extern, detallant-ne la naturalesa i les conseqüències; les mesures per reduir la probabilitat del risc i els efectes dels accidents).