Composició

1. La Comissió d'Informació i Vigilància del Centre de Tractament Tèrmic de Residus està formada pels membres següents:

 

a) el/la ministre/a responsable de Medi Ambient, que la presideix,
b) el/la ministre/a responsable de Salut,
c) el/la ministre/a responsable d'Agricultura,
d) el/la cònsol de la parròquia d'Andorra la Vella,
e) un/a cònsol com a representant de tots els cònsols,
f) el/la president/a de l'empresa concessionària del Centre de Tractament Tèrmic de Residus,
g) dos representants designats per les entitats associatives que tinguin per objecte inscrit en els estatuts la defensa del medi ambient o altres àmbits relacionats amb la gestió de residus,
h) un/a representant designat per les entitats associatives veïnes de la zona (s'entén com a veïnes de la zona, les associacions de propietaris i/o llogaters de terrenys, edificis unifamiliars o plurifamiliars propers al centre de la instal·lació).

 

2. La durada de la designació dels representants de les entitats associatives es d'un any.

 

3. La Comissió contracta un servei administratiu, a fi de realitzar les tasques administratives, de gestió, de gestió comptable i de comunicació assignades per la Comissió. És el servei administratiu que aixeca les actes de les reunions, qui informa la Comissió de l'estat del pressupost i quantifica les despeses futures plantejades durant les sessions de la Comissió, i també registra, gestiona i arxiva la documentació. Igualment i d'acord amb el que preveu l'article 9 d'aquest decret, el servei administratiu actualitza la web i s'encarrega del correu electrònic.

 

4. La Comissió pot nomenar un comitè d'experts format per persones d'entitats independents i reconegudes pels seus coneixements en matèries ambientals perquè assessorin la Comissió.

 

5. La Comissió pot acceptar observadors a les reunions ordinàries. Els observadors són persones interessades que presenten una demanda justificada, i que s'hagi acceptat per la Comissió en reunió plenària. Els observadors no tenen dret de vot.