Balanç

 

 En el següent document es presenta els balanços presentat en la última comisió del mes de novembre 2017.